อบรมการใช้งาน CNC ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (Medical Innovations Development Center : MIND Center)

อบรมการใช้งานเครื่องรุ่น PCAM 2440 และเครื่องกลึง CNC รุ่น BHC280 ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (Medical Innovations Development Center : MIND Center) ค่ะ